Цени

Адвокатски Хонорар

Адвокатски хонорар


Размерът на възнаграждението за оказаната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне с клиента съобразно правната и фактическа сложност на всеки конкретен случай, обема на възложената работа и времето необходимо за нейното изпълнение.

Цените на адвокатските услуги не могат да бъдат в размер по-нисък от нормативно определените минимални размери за съответния вид правна помощ в НАРЕДБА №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения (ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК).

Уговарянето с клиента на възнаграждение по-ниско от предвиденото в наредбата за съответния вид работа ( освен в случаите, когато в Закона за адвокатурата и Наредба №1 е предвидена такава възможност) е нарушение, за което адвокатът отговаря дисциплинарно съгласно чл. 132, т.5 от Закона за адвокатурата.

Посочените по-долу цени са ориентировъчни и обхващат най-често търсените от клиентите правните услуги и са съобразени с минималните размери, определени в Наредба №1.

Правни консултации с адвокат, съвет и справки: Адвокатски хонорар:
Устна консултация в кантората без проучване на документи 30 лева (до 1 час)
Устна консултация извън кантората без проучване на документи 30 лева (до 1 час)
Консултация с проучване на документи от 50 – 200 лева в зависимост от материалния интерес и обема документи за проучване
Справки в съдебни и административни места 30 лева
Проучване на дело с даване на мнение на мнение по него 60 до 100 лева в зависимост от фактическата и правна сложност на делото

За изготвяне на книжа и договори: Адвокатски хонорар:
Пълномощно 15 лева
Жалби и сигнали до прокуратурата, полицията 60 лева
Жалби до мобилен оператор, Комисия защита на потребителите и др. 50 лева
Нотариални покани и отговори на нотариални покани 50 лева
На молби за приемане или отказ от наследство, на книжа за нотариално вписване, на молба за опрощаване на дължими суми и за други молби 60 лева
Съставяне на завещание 150 лева
Молба за издаване на изпълнителен лист и образуване на изпълнително дело 100 лева
Писмен договор, анекс към договор, споразумения, извънсъдебни спогодби, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и севритути, и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт: 1. при интерес до 1 000 лв. - 100 лв. 2. при интерес от 1 000 до 10 000 лева - 150 – 300 лв.; 3. при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 300 до 500 лева; 4. при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. до 800 лева; 5. при интерес от над 100 000 лв. – по договаряне
За учредяване и регистриране на: Адвокатски хонорар:
Едноличен търговец 150 лв.
Събирателно дружество 180 лв.
Командитно дружество 200 лв.
Дружество с ограничена отговорност 300 лв.
Акционерно дружество 600 лв.
Кооперативно сдружение 400 лв.
Жилищностроителна кооперация 250 лв.
Фондации и сдружения с нестопанска цел 400 лв.
За вписване на промени Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ и подготовка на документите за вписване: Адвокатски хонорар:
Едноличен търговец 75 лв.
Събирателно дружество 90 лв.
Командитно дружество 100 лв.
Дружество с ограничена отговорност 150 лв.
Акционерно дружество 300 лв.
Кооперативно сдружение 200 лв.
Жилищностроителна кооперация 125 лв.
Фондации и сдружения с нестопанска цел 200 лв.

За правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец – 500 лв. месечно. При договорен абонамент за повече от два месеца – по договаряне.

За уговорена почасова консултантска дейност – 60 лв. на час. При договорена консултантска дейност за повече от 20 часа месечно – по договаряне.

За явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец – по договаряне.

Процесуално представителство

В адвокатския хонорар за процесуално представителство се отнася за една инстанция и са еднакви за както за ищеца, така и за ответника по делото. Цената включва и консултацията.

При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.

Дела без материален интерес

Дела без материален интерес /неоценяеми искове/ Адвокатски хонорар:
За отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) и за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ
Развод по исков ред по договаряне
Развод по взаимно съгласие 400 лева /ако се уреждат имуществени отношения се дължи допълнително възнаграждение/
Бащинство и оспорване на бащинство 500 лева
По дела за поставяне под запрещение 500 лева
По дела за настаняване на принудително лечение по Закона за здравето 300 лева
В производства по Закона за закрила на детето 400 лева
Определяне на режим на лични отношения между родители и дете 400 лева
В производства по Закона за домашното насилие 400 лева
Изпълнително производство за образуване на изпълнително дело – 200 лева за извършване на изпълнителни действия след образуването – по договаряне за изготвяне на частни жалби, за обжалване действията на съдебния изпълнител – 200 лв., с процесуално представителство – 300 лева
Откази за вписване в Агенцията по вписванията или друг регистър 200 лева, а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 300 лева

Дела с материален интерес

 1. При интерес до 1 000 лв. – 300 лв.;
 2. При интерес от 1 000 до 5 000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1 000 лв.;
 3. При интерес от 5 000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5 000 лв.;
 4. При интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 5. При интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3 530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
 6. При ри интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
 7. При интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.
 8. По искове за издръжка – в зависимост от размера на търсената издръжка, но не по-малко от 300 лева
 9. По искове за обезщетение за оставане без работа, неизплатено трудово възнаграждение – по горната методика в зависимост от размера на търсеното обезщетение/трудово възнаграждение, но не по-малко от 300 лева
 10. По дела за делба – по горната методика съобразно интереса на представляваната страна, но не по-малко от 600 лв. за всяка фаза; по дела за делба само на земеделски земи – по горната методика съобразно интереса на страната, но не по-малко от 300 лв. за всяка фаза.
 11. По дела за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права върху недвижими имоти съобразно – по горната методика съобразно интереса на страната страна, но не по-малко от 600 лв.

Защита по административни дела

По дела с определен материален интерес възнаграждението е:

 1. При интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
 2. При интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
 3. При интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
 4. При интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 5. При интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
 6. При интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
 7. При интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.

По дела без определен материален интерес:

 1. За дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 600 лв.;
 2. За дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лв.;
 3. За дела по Закона за Министерството на вътрешните работи – 400 лв.;
 4. За дела по Закона за националната стандартизация – 350 лв.;
 5. За дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки – 700 лв.; в производства по обжалване на крайния акт по чл. 108, т. 1 – 3 ЗОП възнаграждението се определя горната методика върху интереса;
 6. За дела по Закона за българските лични документи – 400 лв.;
 7. За дела по Закона за подпомагане на земеделските производители- 500 лв.
 8. За отмяна на заповед за прекратяване на служебно правоотношение, когато искът е предявен самостоятелно – не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ

За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела, извън случаите по т. 1-7 минималното възнаграждението е 500 лв.

Защита по административнонаказателни и наказателни дела

 • За защита на гражданския ищец или гражданския ответник – 400 лв.
 • За правна помощ и защита на свидетел по чл. 122 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело – 300 лв.
 • За процесуално представителство, защита и съдействие по дела срещу наказателни постановления възнаграждението се определя върху стойността на глобата, имуществена санкция и/или имущественото обезщетение по правилата на чл. 7, ал. 2 от Наредба №1:
 1. Глоба/санкция/обезщетение до 1 000 лв. – 300 лв.;
 2. Глоба/санкция/обезщетение от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1 000 лв.;
 3. Глоба/санкция/обезщетение от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
 4. Глоба/санкция/обезщетение 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 5. Глоба/санкция/обезщетение от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
 6. Глоба/санкция/обезщетение от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
 7. Глоба/санкция/обезщетение над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

За изготвяне само на жалби срещу наказателни постановления без процесуално представителство възнаграждението се определя върху половината стойност на размера на глобата/санкцията/обезщетението по правилата на чл. 7, ал. 2 от Наредба №1, но не по-малко от 30 лева.

За контакти

За да запазите час или да се свържете с нас, моля използвайте формата за контакти. Благодарим!

* ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

13 + 11 =

Адрес

Уважаеми клиенти, предоставяме професионални правни консултации на място в нашата кантора – всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

пл. "Освобождение" 12, ет.2
9700 град Шумен
България
Телефон: 0898 580 541
E-mail адрес: petiabpetrova@gmail.com