По различни причини едно лице може да е носило в определени периоди от време различни имена. Поради това логично ще се окаже, че в съставяните официални или частни документи лицето е било вписвано с имената, които към момента на съставянето им е носило. Така в едни документи лицето фигурира с едни имена, а в други документи – с други.

Възможно е по различни причини едно лице да се окаже заинтересовано да доказва, че е налице идентичност между лицата, вписани в два или повече документа. Най-често този проблем възниква, когато единият съпруг след сключването на брака приеме фамилното имена на другия съпруг или след прекратяване на брака променилия фамилията си съпруг възстанови предбрачното си фамилно име.

Всяко заинтересовано лице има следните възможности да установи, че две или повече собствени и/или бащини и/или фамилни имена са на едно и също лице:

1. С удостоверение за идентичност на лице с различни имена, изготвено въз основа на данните, съдържащи се в регистъра на населението и/или в регистрите на актовете за гражданско състояние.
Удостоверението се издава от общината по постоянния адрес на лицето.
Удостоверението се издава само когато различните имена на лицето са вписани в регистъра на населението и/или в регистрите на актовете за гражданско състояние.

2. С нарочна декларация пред държавен орган или нотариус.
За декларирани неверни данни се носи наказателна отговорност.

3. С преки доказателства – например удостоверения за раждане, в които са посочени имената на бащата на лицето, удостоверения за брак, в които е посочено, че един от съпрузите приема фамилното име на другия съпруг, съдебни решения за осиновяване или установяване на произход, решения за развод, в които е вписано, че съпругът възстановяване предбрачното си фамилия, решения за отмяна на осиновяване, решения за промяна на името на дадено лице и др.

4. С косвени доказателства. В този случай, за да се приеме, че два или повече документа се отнасят до едно и също лице е достатъчно в тези документи да съвпада поне личното име на лицето и да има доказателства за причините, поради които това лице е използвало различни бащино и/или фамилно име в тези два документа.