Българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство, могат да ползват при необходимост медицинска помощ от пакета на публичното здравеопазване (базов пакет здравни услуги) в държавите-членки на Европейското икономическо пространство (ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) и Конфедерация Швейцария, когато пребивават КРАТКОСРОЧНО (временен престой) или ДЪЛГОСРОЧНО (пребиваване) в някоя от тях.

Всички европейски граждани с непрекъснати здравноосигурителни права имат право да им бъде издадена Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Тя бе въведена постепенно, а от 1 януари 2006 г. се издава и признава от всяка страна – членка на ЕС.

При плануван временен престой (туризъм, краткосрочна командировка, гостуване и др. под.) в държава от Европейската общност е добре да се снабдите с такава. Ако трябва спешно да заминете и нямате издадена ЕЗОК, може да се снабдите с удостоверение, което ще я замества. Издават се в Районните здравноосигурителни каси (РЗОК). Тъй като картата осигурява покритие единствено на своя притежател, всеки един от членовете на семейството на осигуреното лице също трябва да притежава собствена карта (удостоверение).

ЕЗОК или нейния еквивалент – временно заместващото я удостоверение, улеснява достъпа до медицинско лечение, което може да се наложи при временното пребиваване в друга държава-членка според условията и тарифите, които важат за здравноосигурените граждани в същата страна-членка. Целта на ЕЗОК е да покрие разходите по лечение на внезапно възникнало събитие, за да не се налага прекъсване на престоя ви поради медицински причини. Тя не покрива разходи, ако пътуването ви е с цел планирана интервенция или дългосрочно медицинско лечение (правилата са различни, ако пътувате в чужбина специално за лечение). ЕЗОК не гарантира безплатно обслужване, тъй като здравноосигурителната система на всяка държава е различна.

Например, ако оказаната медицинска помощ е безплатна за гражданите на съответната държава, тя ще е безплатна и за вас. Ако местната здравноосигурителна система предвижда доплащане от пациентите за определени видове медицински услуги, или законово регламентирана потребителска такса, тя трябва да се заплати и от българския гражданин, като заплатената сума не подлежи на възстановяване от НЗОК при завръщането в България. Или когато законодателството на държавата по временния престой предвижда за съответното лечение местните осигурени лица да заплащат предварително на лекаря или лечебното заведение, а след получаване на необходимата помощ да се обръщат към местния здравен фонд за възстановяване на направените разходи, ЕЗОК гарантира незабавното възстановяване на средствата ви от местния здравен фонд или възстановяване след завръщането си в България от НЗОК, след като представяне на оригиналните финансови и медицински документи от чужбина.

ЕЗОК дава право на получаване на спешна и неотложна медицинска помощ в държавите членки на ЕИО и Швейцария. Съгласно Решенията на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност бременността и раждането (преди определения термин на раждане) попадат в обхвата на неотложно необходимите медицински грижи. При престой в друга държава – членка необходимата медицинска помощ, свързана с внезапно възникнали проблеми в бременността (прегледи при оплаквания или функционални смущения, изследвания и т.н.), се предоставя срещу представяне на валидна ЕЗОК и документ за самоличност – без ограничения във вида на необходимата помощ.

При възникване на неотложна необходимост от медицинска помощ представете своята ЕЗОК на лекуващия лекар или лечебно заведение.

Ако сте загубили своята карта или в момента не я носите в себе си, при необходимост също ще получите лечение. Но имайте предвид, че този документ не само улеснява достъпа до медицинско обслужване в съответствие с правилата на държавата членка, в която временно пребивавате, а ви дава гаранция, че ще ползвате същите права както всяко здравноосигурено местно лице. Ето защо е добре да носите със себе си своята ЕЗОК (удостоверение) винаги, когато пътувате до държавите от Европейската общност, независимо дали пътувате по лични или служебни причини.

В случай на наложителен спешен прием в болнично заведение, но не носите в себе си своята ЕЗОК или заместващото я удостоверение, то съответната болница или осигурителната институция по мястото на престоя ви, може да се обърне към НЗОК или РЗОК в България с искане за изпращане на Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК. Срокът на валидност на удостоверението е за срока на необходимото спешно лечение, но за не повече от два месеца. Само ако пациентът е с непрекъснати здравноосигурителни права в България РЗОК или НЗОК ще изпрати исканото удостоверение в болницата или на осигурителната институция, с което ще удостовери, че лечението ще е за сметка на НЗОК.

Ако се наложи ползване на медицинска помощ от публичния здравноосигурителен пакет срещу заплащане, когато не може своевременно да бъде представена ЕЗОК или заместващото я удостоверение, или по други обективни причини, запазете всички оригинални медицински и финансови документи. Те ща са ви необходими, тъй като в последствие може да кандидатствате НЗОК да възстанови направения в чужбина разход за лечение след завръщането ви в България. НЗОК покрива само стойността на влизащите в здравноосигурителния пакет медицински (лечебни) грижи.

Българският орган за връзка по въпросите на здравното осигуряване е Централното управление на НЗОК – информационен телефон 00359 2 965 91 16, официален сайт www.nhif.bg

На официалния сайт на НЗОК са публикувани координатите на всички РЗОК, както и информация за реда за възстановяване на заплатени разходи за необходима медицинска помощ в ЕС.