Припознаване на дете

Правна уредба Правната уредба на припознаването се съдържа в чл. 64-67 от Семейния кодекс (СК); чл. 35, чл. 49, чл. 74-75 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР); чл. 44 и чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)....

повече информация

Заповед за изпълнение – да подам ли възражение?

Заповедта за изпълнение се издава от районния съд по подадено заявление, с което кредитор твърди, че негов длъжник му дължи нещо – най-често парична сума или връщане на вещ. Длъжникът до момента на връчването на заповедта не знае, че срещу него е образувано съдебно...

повече информация

Право на медицинска помощ при временен престой в друга държава от Европейската Общност

Българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство, могат да ползват при необходимост медицинска помощ от пакета на публичното здравеопазване (базов пакет здравни услуги) в държавите-членки на Европейското...

повече информация

Как се определя размерът на издръжката на дете?

Съгласно чл. 143, ал. 1 от Семейния кодекс (СК) всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо...

повече информация

Доказване на идентичност на лице, обозначено с различни имена в документи

По различни причини едно лице може да е носило в определени периоди от време различни имена. Поради това логично ще се окаже, че в съставяните официални или частни документи лицето е било вписвано с имената, които към момента на съставянето им е носило. Така в едни...

повече информация

Развод по взаимно съгласие

В това изложение ще се опитам накратко да разгледам основните въпроси в производството за прекратяване на брака по взаимно съгласие. То няма претенции за юридическа изчерпателност на материята, а е с цел практическо онагледяване на юридическата същност и съдебната...

повече информация

Развод поради разстройство на брака

Бракът може да бъде прекратен с развод само по съдебен ред: чрез предявяване от единия съпруг на конститутивен иск за развод поради разстройство на брака (исково производство) или чрез обща молба на съпрузите по взаимно съгласие (безспорно, охранително производство)....

повече информация

За интереса на малолетното дете да общува свободно и неограничено чрез съвременните технологии

В наши дни технологичните възможности за свободно и неограничено общуване са разнообразни и лесно достъпни. Невръстни деца умело боравят с телефони, таблети, компютри, използват "Вайбър", "Фейсбук Месинджър", "УатсАп", "Скайп" и други мобилни приложения за...

повече информация

Законно ли е работодателят да налага глоби?

Съществува практика за различни нарушения на трудовата дисциплина или неизпълнение на задължения – за закъснения, говорене по телефона в работно време, неизпълнение на конкретно поставени цели (таргети) и други – работодателите да налагат на работниците или...

повече информация

Ипотеката следва имота

За обезпечаване на едно вземане може да се учреди ипотека върху недвижим имот. Ипотекарният кредитор не владее ипотекирания имот. Владее го собственикът, който го е ипотекирал или собственикът, който го е придобил след учредяване на ипотеката. Възможно е трето...

повече информация