Услуги

Сфери на дейност

Основни дейности


Адвокатската кантора извършва всички основни дейности на адвокатската професия съгласно Закона за адвокатурата: правна помощ, защита и съдействие на физически и юридически лица по гражданскоправни и административноправни казуси, изразяващи се в:

 • Устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото;
 • Изготвяне на всякакви книжа: молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;
 • Представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.

Като Ваш пълномощник – адвокат по електронен път, чрез квалифициран електронен подпис, мога да подам необходимите заявления за вписване на обстоятелства в Търговския регистър за учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на ЕТ, СД, КД, ДОО, АД, фондации и сдружения с нестопанска цел, обявяване на ГФО. Така ще спестите време и средства, тъй като няма да е необходимо физически да подавате документите в Агенция по вписванията, а в същото време ще заплатите 50% по-ниска държавна такса. Това е така, тъй като държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, за подадените по електронен път заявления са 50% по-ниски.

Многообразни са житейските ситуации, в които може да възникне необходимост да потърсите квалифицирана адвокатска помощ. Своевременно консултиране с адвокат може да Ви спести време, пари и проблеми в бъдеще.

По-долу ще намерите информация относно правните сфери, в които практикувам. Изброяването е примерно. В случай че не намерите информация във връзка с Вашия правен проблем, не се колебайте, а отправете запитване чрез някой от посочените в сайта начини за контакт.

Облигационно право

 • Консултиране при сключване на облигационни договори, разваляне и прекратяване на договори, учредяване и вписване на обезпечения по договори.
 • Изготвяне на всички видове договори (за недвижими имоти, изработка, наем, заем, дарение, продажба, замяна, доставка, комисионни, посреднически и други).
 • Съдействие за извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори.
 • Процесуално представителство, защита и съдействие по спорове във връзка с неизпълнение на договори, разваляне и прекратяване на договори, обезщетения и други.

Вещно право

 • Консултиране при разпореждане или придобиване на движимо и недвижимо имущество, проверка и анализ на наличните документи, при необходимост съдействие пред нотариус, държавни органи на местната администрация.
 • Процесуално представителство при спорове относно правото на собственост и ограничени вещни права.

Семейно и наследствено право

Консултиране и процесуално представителство при развод по исков ред или по взаимно съгласие, брани договори, спорове относно упражняване на родителските права, личните отношения с детето, първоначално определяне на издръжка, увеличаване или намаляване; спорове при разногласие между родители относно пътуване на дете в чужбина; спорове относно лични отношения с баба и дядо на детето; ограничаване или лишаване от родителски права, установяване на произход, оспорване на бащинство, припознаване и оспорване на припознаването, вещноправни искове за собственост след развода; искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака брачни договори, наследствени правоотношения, приемане и отказ от наследство, делби (съдебна и доброволна), изготвяне на завещания; домашно насилие и др.

 

Търговско право

 • Регистрация на ЕТ, търговски дружества (ООД, ЕООД, АД, Командитно дружество, Събирателно дружество, Командитно дружество с акции), сдружения и фондации, промяна или заличаване.
 • Консултиране и изготвяне на различни договори за нуждите на търговеца.
 • Консултиране при предстоящо сключване на договори, становище по проектодоговори и др.
 • Съдействие и представително за уреждане на спорове – съдебно и извънсъдебно.

Трудово право

 • Изготвяне на различни документи във връзка с трудовото законодателство (трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди, правилници и др.)
 • Консултиране и процесуално представителство на работници/служители по трудови спорове (дисциплинарни наказания, искове срещу незаконни уволнения, възстановяване на работа, обезщетения, неизплатено трудово възнаграждение и др.)
 • Консултиране и процесуално представителство на работодатели по трудово спорове (реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници/служители и др.)

Административно право

 • Проучване, консултиране и подготовка на документация за издаване на разрешение (лизенция) за упражняване на определени дейности на територията на страната, за които са установени лицензионни и разрешителни режими.
 • Проучване, консултиране и подготовка на документация за участие в обществени поръчки.
 • Обжалване на административни актове по административен или съдебен ред.
 • Процесуално представително, защита и съдействие по административни дела.

Наказателно право

 • Консултиране и правна защита на пострадали от престъпления, изготвяне на жалби до компетентните органи.
 • Процесуално представителство на пострадали в наказателното производство, предявяване на граждански искове за обезщетения за претърпени вреди от престъплението.
 • Консултиране и процесуално представителство в административнонаказателни производства.
 • Изготвяне на възражения срещу актове за установяване на административни нарушения.
 • Обжалване на Наказателни постановления – изготвяне на жалби и процесуално представителство.

За контакти

За да запазите час или да се свържете с нас, моля използвайте формата за контакти. Благодарим!

* ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

2 + 3 =

Адрес

Уважаеми клиенти, предоставяме професионални правни консултации на място в нашата кантора – всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

пл. "Освобождение" 12, ет.2
9700 град Шумен
България
Телефон: 0898 580 541
E-mail адрес: petiabpetrova@gmail.com